BALCANICA XI

САДРЖАЈ


СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ – ETUDES ET ARTICLES

Никола Тасић, Неки проблеми културне и етничке припадности босутског и Басараби стила

PDF

Драгољуб Драгојловић, Исихизам и богомилство

PDF

Rade Mihaljčić, Continuité et discontinuité dans les structures de l’Etat Serbe au XIVe siècle

PDF

Верена Хан, Неке карактеристике средњовековног стакла на Балкану (XII–XV век)

PDF

Djenana Buturović, Les chants épiques des Musulmans dans le contexte historique

PDF

Djurica Krstić, Traces of Byzantine Law Influence in Customary Law of some Areas in Yugoslavia

PDF

Динко Давидов, Култ св. Наума у Будимској епархији

PDF

Radovan Samardžić, Les voyageurs étrangers dans les pays du Sud-Est Européen du XVIe au XVIIIe siècle

PDF

Петар Милосављевић, Још неколико речи о конвенцији Паулучи–Карађорђе

PDF

Душан Берић, Отоманско царство и европска револуција

PDF

Миодраг Стојановић, Прва грчка расправа О српској народној поезији

PDF

Климент Џамбазовски, Идеје Светозара Марковића о балканској федерацији

PDF

Душан Лукач, Привредна експанзија Немачке према југоистоку Европе

PDF

Dragoslav Antonijević, Processes of Social Changes in Yugoslavia

PDF

 

 

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ
CRITIQUES, RECENSIONS, COMPTE-RENDUS

Момчило С. Савић: Vladimir I. Georgiev, La lingua e l’origine degli Etruschi, Editrice Nagard, Roma 1979

PDF

Момчило С. Савић: Virgil Cândea, Ratiunea dominanta, Cluj – Napoca 1979

PDF

Милан Ванку: Virgil Cândea – Constantin Simionescu, Mont Athos – presences Roumanies, Bucuresti 1979

PDF

Ђурђица Петровић: Архивска грађа о стаклу и стакларству у Дубровнику (XIV–XVI век). Сабрала и уредила Верена Хан. Балканолошки институт САНУ, Посебна издања књ. 9, Београд 1979

PDF

Милан Ванку: Petar Milosavljević, Radnički pokret u Rumuniji I (1870–1917), Beograd 1977

PDF

Милан Ванку: Valentin Al. Georgescu – Petre Strihan, Judecata domnească în ţara românescâ şi Moldova (1611–1831), Partea I, Organizarea judecătorească, Vol. I (1611–1740), Bucureşti 1979

PDF

Ђорђе С. Костић: Василије Ђ. Крестић, Историја српске штампе у Угарској 1971–1914, Матица српска, Нови Сад 1980

PDF

Милан Ванку: Десанка Тодоровић, Југославија и балканске државе 1918–1923, Институт за савремену историју – Народна књига, Београд 1979

PDF

Момчило Д. Савић: Skrut dikcionari etimolozik al limbu moldovnesti, Kišinjev, 1978.

PDF

Ђорђе С. Костић: Bibliografija radova o narodnoj književnosti, knj. II–V, Sarajevo 1974–1979

PDF

Сава Јанковић: Coordonate sud-est europene ale baladei populare românesti (Координате румунске народне баладе на подручју југоисточне Европе), Academia de stiinte sociale si politice a Republicii Socialiste Romania, Institutul de studi sud-est europene, Bucuresti 1975

PDF

Никола Ф. Павковић: Ђурица Крстић, Правни обичаји код Куча, Балканолошки институт САНУ, Посебна издања књ. 7, Београд 1979

PDF

Јован Трифуноски: Mirko Marković, Narodni život i običaji sezonskih stočara na Velebitu, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena 48, Zagreb 1980

PDF

Јован Трифуноски: Ејуп Мушовић, Етнички процеси и етничка структура становништвa Новог Пазара, Посебна издања Етнографског института САНУ књ. 19, Београд 1979

PDF

Јован Трифуноски: Жарко Шћепановић, Средње Полимље и Потарје (историјско-етнолошка расправа), Посебна издања Етнографског института САНУ књ. 20, Београд 1979

PDF

Јованка Ђорђевић: Balkanikh Bibliografia, tÊmov n, %Idrima meletãn Cerinhsoy toØ A¿moy Qessalonikh 1979

PDF

Мирослав Вукелић: Zeitschrift für Balkanologie, Jahrgang XII–XIV, München 1976–78

PDF

Момчило Спремић: Münchner Zeitschrift für Balkankunde, 1. Band (1978)

PDF

Александар Палавестра: Godišnjak, knj. XVIII, Centar za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. 16, Sarajevo 1980

PDF

Слободан Реметић: Ономатолошки прилози, књ. I, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Београд 1979

PDF

Ђорђе С. Костић: Сарадња између Срба и Грка за време својих ослободилачких покрета 1804–1830, I грчко-српски симпозијум, Зборник радова, Солун 1979

PDF

Драгослав Антонијевић: Четврти међународни балканолошки конгрес

PDF

Миодраг Стојановић: Балканолошки симпозијум Односи Србије и Грчке 18301908

PDF

Драгослав Антонијевић: Музички и кореографски фолклор балканских народа

PDF

Ђорђе С. Костић: Преглед садржаја часописа Balcanica I–X

PDF

Посебна издања Балканолошког института

PDF