BALCANICA XII

САДРЖАЈ Balcanica XII

PDF

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ – ETUDES ET ARTICLES

Nikola Tasić, Eneolithische Kulturen Ostserbiens und deren Verhältnis
zu den Fundstätten in Oltenien, Transsylvanien und im rumänischen Teil des Banats

PDF 

Драгољуб Драгојловић, Јеретичке цркве „Dalmatiae“ и „Sclavoniae“

PDF 

Annie Nivet, République de

PDF 

Динко Давидов, Срби у Коморану у XVI и XVII веку

PDF 

Миодраг Стојановић, Легендарни и поетско-историјски лик жене-ратника

PDF 

Dragoslav Antonijević, A Contribution to the Study of Cults and Symbols of Balkan Cattle-Breeders

PDF 

Djurica Krstić, Symbols in Customary Law

PDF 

Петар Милосављевић, Руски путешественици у Србији у првој половини XIX века

PDF 

Andrej Mitrović, Die wirtschaftlich-politische Auffasung von Südosteuropa in der Weimarer Republik

PDF

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ
CRITIQUES, RECENSIONS, COMPTE-RENDUS

Momčilo D. Savić, Ariton Vraciu, Limba Daco-Getilor, Timişoara 1980

PDF

Momčilo D. Savić, G. Ivănescu, Istoria limbii Române, Iaşi 1980

PDF

Momčilo D. Savić, Josif Constantin Dragan, Noi Tracii, Milano 1980

PDF

Димитрије Стефановић, Проучавания върху Супрасълския сборник, Старобългарски паметник от X век, Българска академия науките, София 1980

PDF

Милан Ванку, Неколико савремених румунских историографа о историји XX века

PDF

Петар Милосављевић, Основные проблемы балканистики в СССР, Балканские исследования, вып. 5, Институт славяноведения и балканистики, Академия наук СССР, Москва 1979

PDF

Климент Џамбазовски, Культура народов Балкана в новое время, Балканские исследования, вып. 6, Институт славяноведения и балканистики, Академия наук СССР, Москва 1980

PDF

Миодраг Стојановић, Драгутин Мићовић, Крајишничка епика, Балканолошки институт САНУ, Посебна издања књ. 10, Београд 1980

PDF

Драгослав Антонијевић, Αγγελος Ν. Δευτεραις, Ο Αρτες κατα την γεννησιν και την τελευτην, Αϑηναι 1979

PDF

Ђурица Крстић, Милутин Р. Ђуричић, Чувари бесе, Посебна издања САНУ књ. DXX, Одељење друштвених наука књ. 83, Београд 1979

PDF

Јованка Ђорђевић,  I. Q. Κακριδη, Oι αρχαιοι Ελληνες στην νεοελλενικη λαικη παραδοση, Αϑενα 1979

PDF

Јован Ф. Трифуноски, Реља Катић, Сточарство средњовековне Србије, Посебна издања САНУ књ. DXIII, Београд 1978

PDF

Јован Ф. Трифуноски, Душан Бандић, Табу у традиционалној култури Срба, Београд 1980

PDF

Јован Ф. Трифуноски, Јован Вукомановић, Конавли, антропогеографска и етнолошка испитивања, Посебна издања САНУ, Одељење друштвених наука књ. 85, Београд 1980

PDF

Djurica Krstić, Balkan Studies 21/1, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1980

PDF

Dragoslav Antonijević, Zeitschrift für Balkanologie, Jahrgang XVI, Institut für Balkanologie, Weisbaden–Berlin 1980

PDF

Miodrag Stojanović, Revue des Etudes Sud-Est Européennes XVII/1–4, XVIII/1–4, Bucarest 1979–1980

PDF

Nikola F. Pavković, Etudes et documents balkaniques, 1–3, Paris 1979–1980

PDF

Aleksandar Palavestra, Godišnjak, knj. XIX, Centar za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine knj. 17, Sarajevo 1981

PDF

Марина Адамовић, Зборник за ликовне уметности Матице српске 1–16, Нови Сад 1965–80 

PDF

Djordje S. Kostić, Svetlana Slapšak, Revue International des Etudes Balkaniques, Научни скуп слависта у Вукове дане (1979), књ. IX, Београд 1980

PDF

Ђорђе С. Костић, Драгослав Перишић, Аугсбуршке „Опште новине“ и југословенска култура, Научни састанак слависта у Вукове дане (1978), књ. VIII, св. 2, Београд 1980

PDF

Ђорђе С. Костић, Јоанис Тарнанидис, Књижевни садржај првих грчких и српских новина брaће Маркидес Пуљу (Беч 1791–1792), Научни састанак слависта у Вукове дане (1978), књ. VIII, св. 2, Београд 1980

PDF

Јован Ф. Трифуноски, Јован Крунић, Нови Пазар – о урбаној структури и архитектури старе куће, Зборник радова Етнографског института САНУ 9, Београд 1979

PDF

Едина Алирејсовић, Извjештај о раду Центра за балканолошка испитивања у Сарајеву

PDF

Djordje S. Kostić, Aperçu du contenu de la Revue Internationale des Etudes Balkaniques, Посебна издања Балканолошког института САНУ

PDF