BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XV

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ / ETUDES ET ARTICLES

H. Arthur Bankoff, J. Haskell Greenfield

Decision-making and Culture Change in Yugoslav Bronze Age

PDF

Никола Тасић, Млађа фаза Белегиш културе и њен положај

у развоју култура позног бронзаног доба у југословенском Подунављу

PDF

Слободан Живојиновић, Резултати антрополошких

проучавања скелета из гробова у налазишту Требениште

PDF

Драгољуб Драгојловић, Хијерархија цркве босанске

PDF

Andrija Jakovljević, Musical Works of Serbian Composers Stefan and Nikola the Serb from the 14th C. – Bulingual Anthology of Great Laura (E–108)

PDF

Мехмед Беговић, Настанак и развитак шеријатског права

PDF

Илија Матић, О врстама казни у Дубровачкој Републици

PDF

Hans-Jürgen Kornrumpf, Der Sandschak Çamlik. Anmerkungen zu einem kurzlebigen spätosmanischen Verwaltungsbezirk

PDF

Vladimir Stojančević, Die ungelösten agrarechtlichen Verhältnisse im Ottomanischen Reich als Ursachen der Volksbewegungen bei den Südslawen von 1832. bis 1860.

PDF

Danica Milić, Agence de Bucarest – représentation serbe en Valachie et Moldavie

PDF

Miodrag Milin, Moments de l’histoire des relations politiques Roumaines – Serbes (1867–1871)

PDF

Юрий Писарев, Балканская политика России и Турция накануне первой мировой войны (1908–1914)

PDF

Петар Милосављевић, Россия и политика status quo на Балканах до начала первой балканской войны 1912. года

PDF

Lynn H. Curtright, The Aborted British Salonika Expedition of February 1915

PDF

Милан Ванку, Југословенcко-румунска дипломатија уочи Минхенског споразума

PDF

Милан Крајчович, Однос Србије према националноослободилачким покретима у Аустро-Угарској почетком XX века

PDF

Душан Лукач, Неуспех неодлучне политике балканских земаља

PDF

Vera Antić, The Influence of Some Indian Motives in the South Slavic Literature and Folklore

PDF

Dragoslav Antonijević, A Contribution to the Study of Oriental Cults in the Balkan Folklore

PDF

Dagmar Burkhart, Rätsel und Sprichwörter. Ein Vergleich zweier Kurzformen der Volksdichtung

PDF

Јанко Радовановић, Сан цара Навуходоносора и пијанство Нојево у припрати Пећке патријаршије

PDF

Динко Давидов, Српска варош „Табан“ на гравирама Будима

PDF

Александар Албијанић, Поглавље Орбинове историје о Босни у издању Јована Радића 1770. године: језичка анализа

PDF

Миодраг Стојановић, Копитарево и Вуково трагање за Буковалом и клефти Букувалеји

PDF

 

КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ / RECENSIONS, CRITIQUES, COMPTE-RENDUS

М. Д. Савић, Enzo Gatti, Gli Etruschi I–II, Chiaravelle Centrale 1979; Enzo Gatti, Gli Illiri I–II, Chiaravelle Centrale 1981

PDF

М. Беговић, K. Dobrača, Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, Sarajevo 1979

PDF

Љ. П. Ристић, Црна Гора у међународним односима, Титоград 1984

PDF

Ј. Д. Митровић, Ђ. Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Београд 1984

PDF

Љ. П. Ристић, Г. Геземан, Са српском војском кроз Албанију 1915–1916, Београд 1984

PDF

Г. Попи, Хроника Баната (Cronica Banatului)

PDF

М. П. Радусиновић, Ж Ђорђевић, Чукур чесма 1862, Београд 1983

PDF

Д. Лукач, Д. Сирков, Външната политика на Българя 1938–1941, София, 1979.

PDF

Д. Лукач, V. Bystricky, Kolektivna bezpečnost’ alebo neutralita, Bratislava 1981

PDF

М. Ванку, Grupa autora, Istoria dreptului Românesc, vol. II, Partea întîi, Bucureşti 1984

PDF

М. Ванку, Grupa autora, România şi conferinta de pace e la Paris (1918–1920), Cluj-Napoca 1983

PDF

М. Ванку, S. Pascu, Făurirea statului national unitar Român 1918, Bucureşti 1983

PDF

Д. Лукач, M. Tejchman, Boj o Balkán, Balkánské státy v letech 1939–1941, Praha 1982

PDF

Ђ. Крстић, Meletios D. Theophilou, La vie agro-pastorale dans un village montagnard d’Epire, Salonique 1983

PDF

М. Веселиновић-Шулц, Књига о мађарском фолклору у Југославији

PDF

В. Хан, М. Шакота, Ризница манастира Бање код Прибоја, Београд 1981

PDF

М. Љубинковић, О проблематици средњовековног стакла у Југославији

PDF

В. Хан: А. Андрејевић, Исламска монументална уметност XVI века у Југославији – Куполне џамије, Беогрaд 1984

PDF

М. Стојановић $A. E. Karaanìshv Oá %Ellhnes Lêgioi St² Blac¿A, Institute for Balkan Studies – 194, Thessaloniki 1982, 280 pp.

PDF

М. Флашар, М. Стојановић, Хајдуци и клефти у народном песништву, Београд 1984

PDF

Ђ. Крстић, Balkan Studies 22/1, 2 and 23/1, 2, Thessaloniki 1982

PDF

М. Вукелић, Balkanikì simmeikta 1–2 Thessaloniki 1981–1983

PDF

М. Стојановић, Revue des études Sud-Est européennes XX/2, 3; XXI/2.

PDF

М. Д. Савић, Actes du Troisième Symposium International de Thracologie, Milano 1982

PDF

А. Палавестра, Godišnjak knj. XXI, XXII, Centar za balkanološka ispitivanja, Sarajevo 1983–1984

PDF

М. Адамовић, Зборник за ликовне уметности Матице српске 17–19, Нови Сад 1981–83

PDF

Ј. Ф. Трифуноски, A. Bugarski, Narodno graditeljstvo Zmijanja

PDF

Ј. Ф. Трифуноски, M. Barjaktarević, O crnogorskim plemenima

PDF

Ј. Ф. Трифуноски, М. Барјактаревић, О планини Цмиљевици, Токови 17–18, Иванград 1982

PDF

Ј. Ф. Трифуноски, Ш. Башлагић, Стећци у околини Трогира, Гласник Етн. музеја 45, 1981

PDF

Н. Тасић & Р. Самарџић, Извештај о V међународном конгресу за проучавање југоисточне Европе (Београд 1984)

PDF

Ј. Ђорђевић-Јовановић, Библиографија етнолошких прилога у Српском књижевном гласнику (1901–1941) – саставила

PDF