BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XVI–XVII

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ – ETUDES ET ARTICLES

Nikola Tasić, Neue Daten über das relativ-chronologische Verhältnis der
frühen äneolithischen Kulturen im jugoslawischen Donauraum

PDF

H. Arthur Bankoff Aleksandar Palavestra, Prehistoric settlements in the Ribarska
Reka microregion near Kruševac

PDF

Драгољуб Драгојловић, Шизматички попови фрањевачких Dubia и
православна традиција у средњовековној Босни

PDF

Ilija Mitić, Međunarodni položaj Dubrovačke Republike u vezi sa boravkom napuljskog „guvernera oružja“ u Dubrovniku od kraja XVII do početka XIX stoljeća

PDF

Miodrag Milin, La Roumanie et la Serbie – la veille de l’indépendence (juin 1876 – juin 1877)

PDF

Петар Милосављевић, Русија и уставно уређење Јонске републике 1799–1804

PDF

Holm Sundhaussen, Historische Statistik als neues Arbeitsgebiet der Balkanforschung

PDF

Милан Ванку, Отношение Германии к Югославии, как члену Малой Антанты (1933–1938)

PDF

Душан Лукач, Румунија и комадање Југославије 1941–1942

PDF

Ђурица Крстић, Обичај као извор права у румунском правном систему

PDF

Dragoslav Antonijević, Some theatrical elements in the carnival rites of the Balkan peoples

PDF

Габријела Шуберт, Улога жене у народном лечењу на Балкану

PDF

N. Mucopulos G. Dimitrokalis, Običaj vešanja krpa po drveću radi ozdravljenja bolesnika

PDF

Јован Трифуноски, Словенско становништво из северне Албаније пресељено у западни део Македоније

PDF

Велимир Михајловић, Словенски антропоними од VII до X века у немачким изворима у поређењу са нашим ономастичким основама

PDF

Вања Станишић, Балканизми у српскохрватском језику

PDF

Djenana Buturović, Les chroniqueurs turcs et Gurz Ilyas Djerzelez, héros de la chanson épique balkanique

PDF

Миодраг Стојановић, Неки облици словенске антитезе – контрастивност поређења у грчкој народној песми

PDF

 

ПРИЛОЗИ – CONTRIBUTIONS

Галиб Шљиво: Мирдити/Опис аустријског конзула Боровичке из 1858. године

PDF

 

ДИСКУСИЈЕ – DISCUSSIONS

Јеремија Митровић: Срби у делима неких хрватских историчара

PDF


КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ

CRITIQUES, RECENSIONS, COMPTE-RENDUS

M. St. Protić: Barbara Jelavich, History of the Balkans, vols 2, Cambridge University Press, 1983

PDF

М. Д. Савић: Iosif C. Dragan, Dacia’s imperial millennium, Bucareşti–Roma 1985

PDF

Јеремија Д. Митровић: Ђорђе Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, Београд 1985

PDF

Љубодраг П. Ристић: Живот и рад Јована Ристића, САНУ, Научни скупови књ. XXV, Председништво књ. 5, Београд 1985

PDF

Milan St. Protić: Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia: origins, history, politics, Cornell University Press, 1984

PDF

Часлав Лучак: Czeslav Madajczyk, Faszyzm i okupacije, t. I, II, Poznanj 1984

PDF

Милан Ванку: Gheorge Zaharia, Ion Cupsa, Patriciparea Romaniei la infringerea Germaniei naziste, Bucuresti 1985

PDF

Милан Ванку: Constantin I. Turcu – Ioan Voicu, Nicolae Titulescu in universual diplomatiei păcii, Bucureşti 1984

PDF

Верена Хан: Мирјана Шакота, Дечанска ризница, Београд 1984

PDF

Љубинко Раденковић: Б. А. Рыбаков, Язычество древных Славян, Москва 1981

PDF

Бреда Влаховић: Franjo Baš, Stavbe in gospodarstvo na slovenskem podeželju, Ljubljana 1984

PDF

Слободан Милојевић: Сводный каталог славянско-русских рукописных книг, Москва 1984

PDF

Момчило Д. Савић: Aurel Berinde – Simon Lugojan, Contributii la conoasterea limbii Dacilor, Timişoara 1984

PDF

Миодраг Стојановић: Opera scriptorum Latinorum natione Serborum usque ad annum MDCCCXLVIII typis edita. Collegit et digressit Vukosava Karanović, Belgradi MCMLXXII

PDF

Момчило Д. Савић: Zbornik u čast Petra Skoka o staroj obljetnici rodjenja, Zagreb 1985

PDF

Вања Станишић: Т. Н. Молошная, Адъективняе словосочетания в славянских и балканских языках, Москва 1985

PDF

Љубодраг П. Ристић: Јеремија Д. Митровић, Грађа за историју и библиографију српске периодике до 1920. године, Београд 1984

PDF

Ђорђе С. Костић: Südostforschungen, Bd. XLI–XLIV, München 1982–1985

PDF

Миодраг Стојановић: Revue des études Sud-Est Européenne XXII/1–4, Bucuresti 1984

PDF

Мирослав Вукелић: Balkan Studies 24/1–2, Thessaloniki 1983

PDF

Александар Палавестра: Godišnjak, knj. XXIII, XXIV, Sarajevo 1985, 1986

PDF

Ђурица Крстић: Научни скуп посвећен Валтазару Богишићу

PDF

Никола Тасић: Symposium, Hügelbestattung in der Karpaten-Donau-Balkan-Zone während der äneolithischen Periode

PDF

Петар Милосављевић: Научни скуп, Старина Новак и његово доба

PDF

Добрило Аранитовић: Грађа за библиографију радова о обичајном праву југословенских народа 1843–1985

PDF

Кранислав Вранић: Хроника Балканолошког института САНУ за 1986. годину

PDF