BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XX

РЕФЕРАТИ УЧЕСНИКА НА V МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ                                                ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ [Оригинални научни радови]

LES RAPPORTS DES PARTICIPANTS DU Ve CONGRES DES ETUDES DU                         SUD-EST EUROPEEN [Travaux originaux]

Mirjana Tatić-Djurić, Byzances après Byzance – aspects, survivances et innovations

PDF

Dhorka Dhamo, Peintres albanais aux XVIe–XVIIIe siècles en Albanie et dans

d’autres régions balkaniques

PDF

Janko Radovanović, Das Mönchtum und Märtyrertum in der Malerei

des Klosters Hilandar unddes Patriarchats von Peć

PDF

Jelena Milojković-Djurić, The Influence of Medieval Legacy on the Contemporary Yugoslav Art

PDF

Igor Fisković, Renaissance Art in Dalmatia and Hungary

PDF

Динко Давидов, Русско-украинские влияния на иновацию сербской церковной живописи XVIII века

PDF

Vera Dinova-Ruseva, Die weltliche Malerei und Graphik der bulgarischen Wiedergeburtszeit und die Malerei und Graphik des XIX Jahrhunderts in Deutschland

PDF

Friedbert Ficker, Die Kathedrale von Djakovo und die Münchener Ludwigskirche – ein Vergleich

PDF

Nikolas Th. Cholevas, L’architecture populaire hellénique observée du point de vue de l’architecture moderne

PDF

Н. В. Злыднева, Судбы народного искусства у XX в. и балканская художественая традиция

PDF

Mirka Pavlović, Serbian Music in the Period 1830–1834

PDF

Nadežda Mosusova, Die serbische Musikszene in Vergangenheit und Gegenwart

PDF

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ [Оригинални научни радови]

ETUDES ET ARTICLES [Travaux originaux]

Миодраг Стојић, Праисторијско налазиште Ђула у Остриковцу код Светозарева

PDF

Александар Палавестра, Модели трговине и друштвене структуре на централном Балкану гвозденог доба

PDF

Драгољуб Драгојловић, Црквене прилике у Далмацији од разарања Салоне до обнове Сплитске надбискупије

PDF

Андреј Андрејевић, Цариград и исламска уметност у Југославији

PDF

Nenad Filipović, Rudnici i kovnice novca u Rumeliji i Bosni krajem XVI i u prvoj polovini XVII stoljeća

PDF

Aleksandar Fotić, Ţapunāme on vakif Lands – Contribution to the Ottoman Diplomatics

PDF

Миодраг Стојановић, Античке координате Доситејеве просветитељске мисли

PDF

Петар Милосављевић, Неколико момената из историје закључења Једренског уговора о миру 1829. године

PDF

Милан Ванку, Проблем Аромуна од Берлинског конгреса до Лондонског мировног уговора

PDF

Aleksandar Pavković, The State and the Individual in Slobodan Jovanović’s Država

PDF

Stefi Korti-Kondi, Antesterije

PDF

Momčilo D. Savić, La conjugaison aroumaine en relation aux conjugaisons des autres langues balkaniques

PDF

Мирослав Вукелић, Неки проблеми новогрчке лексикографије

PDF

Вања Станишић, О неким сличностима у падежном систему између албанског и српскохрватског језика

PDF

Лилија Кирова, О неким специфичним цртама модернизма на словенском југу крајем XIX и почетком XX века

PDF

Danica Rajčić, L’image de la Yougoslavie en France (1945–1975)

PDF

 

ПРИЛОЗИ И ДИСКУСИЈЕ [Прегледни чланци]

CONTRIBUTIONS ET DISCUSSIONS [Articles sommaires]

Јеремија Митровић: Одговор на одговор др Никше Станчића

PDF

Josip Lučić: Nerazumnost optužbi

PDF

Јеремија Митровић: Мој одговор др Јосипу Лучићу

PDF

Вања Стaнишић: Балканословенски или бугарски

PDF

 

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ

CRITUQUES, RECENSIONS, COMPTE-RENDUS

Miron Flašar: Emilia Masson, Croyance indoeuropéen à Yazilikova

PDF

Sofija Živanović: Antički sarkofazi na istočnoj obali Jadrana

PDF

Војислав Јелић: Јулијан Император, Изабрани списи

PDF

Ema Miljković: Catalogue des manuscrits turcs

PDF

Снежана Станковић: Преписивачи дјела у арабичким рукописима

PDF

Александар Фотић: Јаничарска кануннама

PDF

Милан Ванку: Ђорђе Бранковић – румунска хроника

PDF

Љубодраг П. Ристић: Преглед међународних уговора значајних за међународне односе Црне Горе

PDF

Љубодраг П. Ристић: Србија и Бугари 1804–1878

PDF

Веселин Ђуретић: Југословенско-совјетски односи

PDF

Душан Лукач: М. Булајић, Усташки злочини геноцида

PDF

Петар Влаховић: Ј. Вукмановић, Црмница – антропогеографска и етнолошка испитивања

PDF

Јован Трифуноски: др М. Васовић, Планина Копаоник

PDF

Милан Ванку: Историја румунског права

PDF

Vanja Stanišić: Vokativ u balkanskim jezicima

PDF

Првослав Радић: Аромунске студије

PDF

Djordje S. Kostić: Jakov Grim i Vuk Karadžić

PDF

Миодраг Стојановић: М. Флашар, Студије о Стерији

PDF

Александар Поповић: В. Јелић, Стерија и Квинтилијан

PDF

Вања Станишић: Античка балканистика

PDF

Петар Влаховић: Старина Новак и његово доба

PDF

Miroslav Vukelić: Zeitschrift für Balkanologie XVII–XXI

PDF

Boško I. Bojović: „Balkan“ – novi balkanološki časopis u Francuskoj

PDF

Момчило Д. Савић: Други међународни конгрес Аромуна

PDF

Кранислав Вранић: Хроника Балканолошког института САНУ за 1988.

PDF