Марта БЈЕЛЕТИЋ

Институт за српски језик, Београд

ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ЛЕКСИКА У БАЛКАНСКОМ

КОНТЕКСТУ

ЛЕКСИЧКА ПОРОДИЦА ИМЕНИЦЕ ХАЛА

Апстракт: У раду је спроведена семантичка анализа лексичке породице јужнословенске именице *xala. Семантика деривата у највећем броју случајева проистиче из комплекса значења саме именице („олуја, непогода“, „неман, аждаја“, „створење огромне величине, огромне физичке снаге“, „прождрљив, грамзив човек“ > „ветровит“, „бесан“, „беснети“, „јести“ итд.). Поједина значења, међутим, развила су се под утицајем етимолошки различитих, али формално и семантички блиских лексема, како словенских, тако и несловенских.

SOUTH SLAVIC LEXICON IN BALKANIC CONTEXT

(the word family of the noun xala)

Summary

The paper offers a semantic analysis of the word family of the South Slavic *xala. Аttested in Serbo-Croatian, Macedonian and Bulgarian, this noun originally used to denote both the storm, tempest and the daemon causing it. According to popular beliefs the principal attributives of *xala are enormous size, strength and obesity, so the noun has secondarily developed such meanings as „a huge creature“, „a man or animal of enormous physical strength“, „an obese, greedy man“. The semantic complex of the noun proper has yielded various meanings of nominal derivatives, such as „windy“, „angry“, „to rage“, „to eat“, etc.

Certain meanings within this word family have been developed under the influence of etymologicaly diverse, but formally and semantically close lexemes, Slavic (e.g. *xalъ „dirt(y)“, *xaliti „to hit; pet“) as well as non-Slavic (e.g. Gk. χαλ(ν)ã„destroy, demolish“, Tur. hal).

http://www.balcanica.rs

DOI:10.2298/BALC0334143B